Tidskriften 2015

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2015:

Läs Ekonomiska Samfundet Tidskrift 2015 genom denna länk

 

Information till skribenter

Ekonomiska Samfundets tidskriftpublicerar artiklar om aktuell ekonomisk politik och ekonomisk forskning. Tidskriften innehåller populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar och riktar sig till en bred publik med intresse för ekonomiska frågor. Tidskriften distribueras i tryckt form till Samfundets medlemmar, bibliotek och vetenskapliga institutioner och finns fritt tillgänglig på Samfundets webbsajt www.ekonomiskasamfundet.fi.

Deadline för nästa nummer är 15 augusti 2016. Vi ber alla skribenter hålla sig till överenskommen längd på artiklarna, mätt i antal tecken inklusive mellanslag. Texterna kan innehålla grafik som bearbetas av redaktionen. För att kunna editera graferna ber vi att data skickas som excel-filer, eller i annan form som möjliggör grafisk editering.

Ekonomiska Samfundets tidskrift 2016 tar emot förslag av skribenter

Ekonomiska Samfundets Tidskrift förnyades under år 2015 och fick positiv respons för både sin layout och sitt innehåll.

Tidskriften år 2016 kommer att utges i oktober. Intresserade skribenter ombedes skicka in ett kort abstrakt före den 15 april 2016 till redaktionssekreteraren, ingalill.aspholm@ekonomiskasamfundet.fi. Redaktionen välkomnar också förslag till bokrecensioner.

Redaktionsrådet sammanträder därefter och besluter vilka artiklar som kommer att ingå i tidskriften 2016. Redaktionssekreteraren kontaktar skribenterna per epost före 1 maj och meddelare redaktionsrådets beslut.  De slutgiltiga artiklarna bör vara inlämnade till redaktionssekreteraren före den 15 augusti.

Redaktionsrådet för Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2016

Chefredaktör Björn Sundell, bjorn.sundell@magma.fi

Medlemmar i redaktionsrådet Roger Wessman och Richard Brander

Redaktionssekreterare Ingalill Aspholm, ingalill.aspholm@ekonomiskasamfundet.fi

Ekonomiska Samfundets förnyade tidskrift är här!

Läs Ekonomiska Samfundet Tidskrift 2015 genom denna länk

Framför er har ni Ekonomiska Samfundets förnyade tidskrift. Tidskriften har med korta uppehåll utkommit sedan 1913 och den har under årens lopp på olika sätt främjat samfundets kärnverksamhet: att öka intresset för den ekonomiska vetenskapen och höja nivån på den ekonomiska debatten.

I en tid av stora förändringar på mediefältet är det skäl att också en tidskrift med långa anor och etablerad läsekrets ser över både form och innehåll. För att samla goda idéer beslöt samfundets styrelse i slutet av 2014 att göra en enkät inom medlemskåren. Enkätsvaren visade att läsarna särskilt önskade djupgående analyser av aktuella ekonomiska problem, vilket säkert återspeglar de utmaningar den finländska ekonomin och därmed hela vårt samhälle står inför. Samtidigt betonades kravet på lättlästhet och en önskan om fler ”populärvetenskapliga” artiklar. Majoriteten av läsarna ville bevara tidskriften i tryckt version med en digital version som komplement. Vidare önskades en fräschare, modernare layout.

Samfundets styrelse utnämnde ett redaktionsråd som under ledning av undertecknad fick i uppdrag att genomföra denna förändring. Som tema för innehållet i det första numret valdes temat för samfundets seminarieverksamhet under 2015: Finlands ekonomiska situation. En högtstående vetenskaplig och populärvetenskaplig analys är särskilt viktig i svåra ekonomiska tider då tunga ekonomiska beslut väntar. Då frodas populistiska tankegångar. Förenklade lösningar uttalas också på ekonomins arena. Ekonomiska Samfundet kan bidra till att bygga broar mellan den ekonomiska vetenskapen och beslutsfattare inom politik och näringsliv genom att förena hög kvalitet med lättillgänglighet. Redaktionen har strävat efter att lyfta fram problemen precis som de är, dock utan att hemfalla åt pessimism eller dramatiska katastrofscenarier. En ekonomisk debatt som vältrar sig i kriser får lätt en lamslående effekt på samhället. Den leder till ett försvar av uppnådda förmåner, inte till kreativa lösningar eller innovationer. För att betona tidskriftens särprägel bland de ekonomiska tidningarna har vi bett om bidrag av sakkunniga och akademiker. Samfundets tidskrift är alltså inte heller efter förnyelsen en journalistisk produkt med artiklar skrivna av journalister, utan framför allt en tidskrift där aktuella frågor behandlas på ett så lätttillgängligt sätt som möjligt av sakkunniga på olika områden. Sålunda analyseras reformerna på finansmarknaden och deras betydelse av Seppo Honkapohja, direktionsmedlem vid Finlands Bank. Roger Wessman, ekonom med gedigen erfarenhet, lägger fram en diagnos av landets ekonomi och granskar ett flertal orsaker till den svaga ekonomiska utvecklingen. Invandringens kostnader och ekonomiska nytta, en aktuell fråga just nu, analyseras av två svenska nationalekonomer, Andreas Hatzigeorgiou & Magnus Lodefalk, som specialiserat sig på invandring ur ekonomisk synvinkel. Detta bara för att nämna några exempel.

Redaktionens strävan har genomgående varit att nå en så hög aktualitet som möjligt trots att tidskriften utkommer mer sällan än förut. Vilken utgivningsfrekvensen blir i fortsättningen avgörs senare och beror på både läsarrespons och ekonomiska förutsättningar. Läsarnas respons är alltså mycket välkommen. Förnyelsen är långt ifrån slutförd.

mvh,

Björn Sundell, Ekonomiska Samfundets styrelseordförande 2015

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Den gamla tidskriften hittar ni även via länken nedan!

Tidskriftens Hemsidaeller http://www.ekonomiskasamfundettidskrift.fi/est/