Stadgar

Ekonomiska Samfundets stadgar.
Stadfästa den 17 juni 1966
Förändring av § 5 vid årsmötet den 13 februari 2007
 
 
§ 1
Föreningens namn är Ekonomiska Samfundet i Finland och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningens språk är svenska. 
 
§ 2
Samfundets ändamål är att vidga och underhålla intresset för den ekonomiska vetenskapen samt att arbeta för tillämpningen av denna vetenskap i det ekonomiska livet. Sitt syfte förverkligar samfundet genom att anordna diskussionsmöten och föredrag samt utgiva skrifter.
 
§ 3
Ny ordinarie medlem kallas av samfundets styrelse som jämväl har rätt att på av föreningslagen angivna grunder utesluta medlem ur samfundet. 
På styrelsens förslag kan samfundet till hedersledamot kalla därav förtjänt person om förslaget på det möte det framlägges omfattas enhälligt. På enahanda sätt kan samfundet med iakttagande av i föreningslagen stadgade begränsningar kalla utlänning till korresponderande medlem. Hedersmedlem och korresponderande medlem erlägga ej medlemsavgift. Korresponderande medlem äger icke rösträtt.
 
§ 4
Samfundets ordinarie medlemmar äro dels stiftande, vilka erlägga en fastställd summa i ett för allt, dels årsmedlemmar, vilka erlägga medlemsavgift för det löpande året. Beloppens storlek fastställas av årsmöte. 
 
§ 5
Ledningen av samfundets löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sex till tio ledamöter. Ledamöterna väljas av årsmöte för tiden till nästa årsmöte. 
Styrelsen väljer inom sig för året en ordförande och en viceordförande samt utser inom eller utom styrelsen sekreterare, skattmästare och de övriga funktionärer, vilkas biträde i samfundets verksamhet erfordras.
Styrelsen är beslutför, om minst fyra medlemmar äro närvarande och om beslutet ense.
 
§ 6
Samfundets namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller gemensamt av två styrelseledamöter. Styrelsen kan befullmäktiga sekreteraren, skattmästaren eller annan funktionär att ensam teckna samfundets namn i löpande ärenden. 
 
§ 7
Samfundets räkenskapsår är kalenderåret. Räkenskaper och handlingar rörande samfundets förvaltning böra senast inom tre veckor efter räkenskapsperiodens slut överlämnas till samfundets revisorer, vilka inom utgången av januari månad till samfundets styrelse böra avge en skriftlig berättelse över utförd granskning av samfundets räkenskaper och förvaltning samt över inventering av egendomen. 
 
§ 8
Kallelse till samfundets möte utfärdas av styrelsen genom annons i åtminstone en huvudstadstidning. I annonsen bör uppgivas, vilka frågor som äro avsedda att handläggas vid mötet. Kallelse till årsmöte sker minst en vecka i förväg, till övriga möten minst en dag i förväg.
Övriga meddelande bringas till medlemmarnas kännedom på sätt som ovan stadgas om kallelse till möte. 
 
§ 9
Vid årsmötet, som hålles i februari månad, behandlas följande ärenden
1) styrelsens årsberättelse jämte redovisning över förvaltningen av samfundets egendom;
2) revisionsberättelsen;
3) fastställande av bokslutet;
4) ansvarsfrihet åt styrelse och funktionärer;
5) fastställande av medlemsavgifterna;
6) val av ledamöter i styrelsen samt två revisorer och två revisorssuppleanter;
7) övriga i kallelsen nämnda ärenden. 
 
§ 10
Ändring av samfundets stadgar kan endast ske vid årsmöte, varvid ändringsförslaget bör omfattas av minst två tredjedelar av alla vid omröstningen avgivna röster. 
Förslag om samfundets upplösning kan väckas blott vid årsmöte och beslutas vid följande årsmöte, därest beslutet omfattas av minst två tredjedelar av alla vid omröstningen avgivna röster.
 
§ 11
I händelse samfundet upplöses, äger årsmöte fatta närmare beslut angående användningen av samfundets egendom till förmån för syften som befinnas med dess ändamål överensstämmande.